رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

 انبارداری و حسابداری انبار  نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • تعریف کالاهای انبار با سیستم کد گذاری خودکار و یا اختصاصی

 • تعریف واحدهای مختلف برای کالاها و تبدیل خودکار مقادیر واحدها

 • صدور حواله خروج و رسید ورود کالا به انبار

 • امکان تعریف کالا در چند انبار متفاوت

 • امکان ایجاد گروه بندی برای کالا و فروش بر اساس گروه های کالا

 • تعریف تفصیل برای کالا و دریافت گزارشات تفکیکی از کالای تولید شده

 • انتقال و جابه جایی کالا در انبارها

 • تعریف کالاهای خدماتی

 • محاسبه نرخهای کالا به روشهای میانگین، استاندارد و ...

 • انتقال موجودی پایان دوره به سال مالی جدید با روشهای خودکار یا شمارشی

 • دریافت گزارشات انبار، گردش کالا، کارکرد کالا و کاردکس کالا

 • امکان ثبت شماره سریالهای گروهی به کالاها

 • اختصاص ابعاد و عملگرهای محاسباتی به ابعاد کالاها

 • جستجوی ساده و فعال کالا ها براساس نام، کد، انبار، گروه، ابعاد، فی و ...

 • ثبت خودکار موجودی کالا اول دوره

 • اختصاص حداقل و حداکثر موجودی برای کالاها

 • امکان تعریف کالای منفی و در یافت گزارشات ویژه