رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

نرم افزار اتوماسیون  اداری ، دبیرخانه و اندیکاتور حاسب ( حاسب ملی )

 • ثبت نامه های وارده وصادره

 • دبیر خانه و بایگانی (متمرکز، نیمه متمرکز، غیر متمرکز)

 • ثبت مراحل تهیه نامه تا مرحله پاراف وامضاء

 • ثبت نامه ها به صورت محرمانه  

 • امکان اتصال فایل به نامه ها

 • اسکن نامه ها ی وارده، پیوست ها و الحاقات

 • ایجاد اندیکاتوریک سازمان به صورت کل وواحدهای آن به صورت جزء

 • ارسال پیام بین کاربران شبکه، صدا، تصویرمتن و ...

 • پیگیری نامه ها، ارجاعات واعلام نتایج

 • مدیریت کاربران وایجاد امکانات دسترسی متفاوت برای آنها

 • امکان فاکس گزارشات ویژه از طریق مودم

 • قابلیت نظارت بر کارتابل کارکنان

 • پیگیری مکاتبات و کردش نامه ها در سازمان به صورت گراف و درختی

 • ارائه گزارشات مناسب برای مدیران

 • استفاده از الگوهای متنوع برای ثبت سریع موضوعات

 • گزارش گیری متنوع از نامه های وارده، صادره، نامه های پاسخ داده شده، ارجاعات، پیوستها، رونوشتها، موضوعات و ...