رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

حسابداري حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • ثبت اطلاعات عمومی کارکنان

 • تعریف و محاسبه انواع فرمول های استخدامی

 • درج پارامترهای مختلف و دلخواه در فرمولهای حقوقی مانند: حقوق پایه، تعداد روز کارکرد، دستمزد روزانه، مساعده، اضافه کاری، حق مسکن، بن و پاداش،ماموریت و ...

 • تعریف پارامترهای بیمه، مالیات، بازنشستگی و ...

 • ثبت کارتکس کارکنان به صورت دستی و یا دستگاه کارت زن

 • تعریف پارامتر های مختلف در کارتکس شامل : حضور عادی، مرخصی ساعتی و روزانه، کسر کار، غیبت، مأموریت، تعطیل رسمی و ...

 • چاپ فیش حقوقی و لیست بیمه

 • معرفی و نامگذاری اضافات و کسورات جدید برای کارکنان

 • امکان پرداخت حقوق از حساب بانکی یا صندوق و ...

 • تعریف و محاسبه سایر پرداختها به کارمند (بصورت چاپ در فیش حقوقی و یا خارج از فیش حقوقی)

 • مشاهده کارکرد پرسنل به صورت روزانه با ماهیانه

 • امکان خروجی کلیه گزارشات حقو ق و دستمزد به Excel