رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

ثبت سفارشات و پروژه نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • ثبت سفارشات و پروژه ها د رمحدوده زمانی خاص

 • ثبت اسناد ودفاترهرپروژه به صورت مجزا

 • ثبت درخواستها و سفارشات با سیستم پیش فاکتور

 • ثبت قراردادها و فعالیت های مربوط به هرپروژه

 • تعیین درآمد ها وهزینه های مربوط به هر پروژه به صورت تفکیکی

 • تعیین قیمت تمام شده هرسفارش یا پروژه

 • کنترل کلیه اسناد حسابداری برحسب پروژه های مختلف

 • کنترل مرکزهزینه

 • دریافت گزارشات مالی ازیک یا چند پروژه

 • دریافت سود یا زیان پروژه ها به تفکیک  هر پروژه

 • محاسبه قیمت تمام شده هر پروژه

 • گزارش ازپروژه های تکمیل نشده وناتمام

 • دریافت گزارشات مالی از یک یا چند پروژه

 • دریافت ترازنامه ، تراز آزمایشی و تراز تفضیلی به تفکیک هر پروژه