رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

نرم افزارهای آموزشی و درسی رهنما

آموزش فیزیک ۱ ره نما

آموزش گام به گام كليه مباحث  /  داراي مثالهاي متعدد در هر مبحث تدريسي

حاوي ساعتها انيميشن و تدريس گويا /  امكان دريافت آزمون همراه با نمره

داراي تستهاي طبقه بندي شده همراه با پاسخنامه

حاوي جواب تمرينهاي كتاب / همراه با انجام انیمیشنی آزمایشهای کتاب

آموزش فیزیک ۲ ره نما

آموزش گام به گام كليه مباحث  /  داراي مثالهاي متعدد در هر مبحث تدريسي

حاوي ساعتها انيميشن و تدريس گويا /  امكان دريافت آزمون همراه با نمره

داراي تستهاي طبقه بندي شده همراه با پاسخنامه

حاوي جواب تمرينهاي كتاب / همراه با انجام انیمیشنی آزمایشهای کتاب

آموزش ریاضی ۱ ره نما

آموزش گام به گام كليه مباحث  /  داراي مثالهاي متعدد در هر مبحث تدريسي

حاوي ساعتها انيميشن و تدريس گويا /  حاوي جواب تمرينهاي كتاب

داراي تستهاي طبقه بندي شده همراه با پاسخنامه

امكان دريافت آزمون همراه با نمره

آموزش ریاضی ۲ ره نما

آموزش گام به گام كليه مباحث  /  داراي مثالهاي متعدد در هر مبحث تدريسي

حاوي ساعتها انيميشن و تدريس گويا /  حاوي جواب تمرينهاي كتاب

داراي تستهاي طبقه بندي شده همراه با پاسخنامه

امكان دريافت آزمون همراه با نمره

شبیه ساز کنکور  ( تست فیزیک )

قابليت دريافت آزمون  /  نمايش نمودار پيشرفت  /با بیش از ۲۰۰۰ تست

قابليت تنظيم تعداد تست و زمان آزمون

قابليت انتخاب مبحثهاي متنوع براي آزمون

سازگار با تمامي ويندوزها

شبیه ساز کنکور  ( تست ریاضی )

قابليت دريافت آزمون  /  نمايش نمودار پيشرفت  /با بیش از ۲۰۰۰ تست

قابليت تنظيم تعداد تست و زمان آزمون

قابليت انتخاب مبحثهاي متنوع براي آزمون

سازگار با تمامي ويندوزها