رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

تولیدی و صنعتی نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • تعریف انواع فاکتور های تبدیل و تولید

 • امکان صدور حواله خروج کالا از انبار و یا رسید ورود کالا به انبار

 • محاسبه قیمت تمام شده کالای تولید شده

 • ثبت هزینه های مربوط به تولید کالا

 • امکان ثبت فاکتور ضایعات

 • ثبت و تعریف فرمول تولید

 • ارتباط کامل با سیستم کنترل تولید

 • صدور اتوماتیک حواله و رسید انبار در انتقال کالا

 • امکان درخواست مواد از انبار جهت تولید و ساخت

 • امکان ثبت  امور بازیافت ضایعات تولید

 • ارائه کالا به انبار به صورت امانی

 • معرفی انبارهای مواد اولیه و مواد در جریان ساخت و مواد محصول

 • دریافت گزارشات از مبادلات انجام شده در محدوده تاریخی خاص