رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

حسابداری شعب نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • تعریف دفاتر حسابداری هر شعبه به تفکیک شعب

 • ایجاد کدینگ اختصاصی هر شعبه

 • صدوراسناد حسابداری ازکلیه زیردفاترو یا شعب به شکل مستقیم 

 • امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای شعب به صورت تفکیکی

 • تعریف انبار های مجزا برای شعب

 • کنترل سیستم خرید و فروش شعب به صورت offline  و online

 • کنترل کلیه اسناد حسابداری برحسب زیرگروه وشعبه 

 • امکان دریافت صورتحساب عملکرد هرشعبه دردوره های مالی خاص

 • امکان ثبت تبادلات بین تمامی شعبه ها

 • پردازش اطلاعات حسابداری شعب به صورت عاملین ذیحساب، تنخواه گردانها و ...

 • دریافت گزارشات کامل از دفاتر، هزینه ها، اعتبارات و ترازنامه های شعب   

 • دریافت کدینگ های مجزا برای هرشعبه