رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

قانون ماليات بر ارزش افزوده

فصل اول
كليات و تعاريف
ماده ۱
عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
ماده ۲ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
ماده ۳ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.
ماده ۴ عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.
ماده ۵ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازاء مي باشد.
ماده ۶ واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي باشد.
ماده ۷ صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده ۸ اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمايند ،به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۹
معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.
ماده ۱۰ هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي شو د. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده ۱۱ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف در مورد عرضه كالا:
۱ تاريخ صورتحساب،تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
۲ در موارد مذكور در تبصره ماده ( ۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر كدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
۳ در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب در مورد ارائه خدمات:
۱- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون،تاريخ معاوضه.
ج در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازاء.
تبصره در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات،تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل دوم
معافيتها
ماده ۱۲
عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:
۱- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
۲- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
۳- انواع كود، سم، بذر و نهال؛
۴- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر ، برنج، حبوبات و سويا ، شير ، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
۶- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده  هدايا؛
۷- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور ميشود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
۸- اموال غير منقول؛
۹- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني ،حيواني و گياه ي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
۱۰ - خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
۱۱ -خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندو قهاي قرض الحسنه مجاز و ؛ خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس ۱
۱ به موجب ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب ( ۱۳۸۸ لازم الاجراء مي باشد.(پيوست شماره ۱۲ /۱۱/ ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده است و از تاريخ ۱۵ /۹/۲۵

قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۲ - خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي ۲
۱۳ - فرش دستباف؛
۱۴ - انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين نام هاي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ،آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
۱۵ - خوراك دام و طيور؛
۱۶ - رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
۱۷ -اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران م يرس د.
فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۳ صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد.

تبصره مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي می رسد.