رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

وام و اقساط  نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • ثبت خرید و فروش به شکل اقساطی

 • ثبت اقساط و وامها به صورت ماهیانه و یا روزهای دلخواه

 • امکان پرداخت اقساط به شکل خودکار و یا به صورت سند دستی

 • تغییر وضعیت خودکار و یا نیمه خودکار اقساط

 • امکان ثبت و ایجاد پیش قسط

 • امکان صدور و چاپ دفترچه قسط

 • امکان چاپ کاردکس اقساط

 • امکان کسر اقساط از حساب بانکی

 • محاسبه کارمزد وام و اقساط

 • ایجاد نمونه امضاء از اعضاء

 • امکان دریافت هشدار  مربوط به وام و اقساط وصول نشده در تاریخ معین شده

 • به روز رسانی حسابهای صندوق، حسابهای بانکی، مشتریان و اعضاء طرف حساب

 • دریافت گزارشات کامل از اقساط پرداخت  شده و پرداخت نشده

 • دریافت گزارش از اقساط و وامهای موعد گذشته