رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

 

گروه

امکانات نسخه جدید  ۹۴۰ .۶ حاسب  (حاسب ملی ) نسبت به نسخه    ۸۶۴ .۶

اسناد

ثبت اتوماتيک اختلاف بدهکارو بستانکاري سند هنگام ثبت سند دستي

امکان تغيير وضعيت سند

خودکار مرتب شدن بدهکار بستانکار سند با استفاده از تنظيمات

اضافه شدن نام بانک به شماره حساب بانکي در ليست حساب معين

ايجاد سند الگو براي ايجاد سندهايي با ساختار تکراري مانند دريافت و پرداخت وجه و...

ايجاد سند الگو براي اختصاص بيش از يک ويزيتور به فاکتور

ايجاد سند الگو براي خرج چک به بيش از يک نفر

امکان تراز کردن سند ناتراز هنگام ثبت سند بصورت خودکار

اضافه شدن ليست اسناد ناتراز به ليست اسناد موعد گذشته هنگام ورود به برنامه 

بانکداری

امکان ثبت شرح دوم براي وصول يا واگذاري وتغيير وضعيت چک

امکان ثبت شرح دوم براي چاپ روي برگه چک

افزودن سود روزشمار ساليانه به راس گيري

فاکتور

جداسازي دسترسي کاربر به حواله و خروج از فاکتور مبادلات

امکان اختصاص ويزيتور به مشتري با استفاده از کليد ويرايش معين در مشتريان

فراخواني ويزيتور هاي مشتري هنگام اضافه کردن فاکتور

امکان واگذاري چکهاي دريافتي به طرف حساب ، هنگام ثبت فاکتور خريد

تعريف بيش از يک ويزيتور(مثل راننده ، مديرفروش، توزيع کننده،سوپروايز) براي کالا و فاکتورها

درج خودکار شماره حواله در حواله هاي گروهي مشروط به اينکه قبلا حروف نداده باشند

تفکيک ارزش افزوده از عوارض و ثبت مجزا بابت هر کدام در فاکتور

بازخواني پيش فاکتور از فايل متني

امکان جستجوي اتوماتيک روي بارکد هنگام ثبت فاکتور با استفاده از تنظيمات

امکان ادغام فاکتورهاي فروش در فروشگاههاي زنجيره اي

امکان قيمت گذاري ميانگين يا آخرين خريد در رسيد ورود کالا

امکان تکرار فاکتور فروش از حواله انبار

تفکيک شدن پيش فاکتور هاي تسويه شده و نشده با رنگ

افزوده شدن جمع عوارض و ماليات به گزارش فاکتور ، با امکان چاپ جمع عوارض و ماليات

امکان تغيير درصد ماليات و عوارض کالاهاي مشمول سر سال

امکان انتخاب اينکه تعداد کالاها در چاپ حواله گروهي باهم ادغام شود يا خير

امکان محاسبه موجودي ريالي انبار برحسب فايفو بافعال کردن تيک در تنظيمات

امکان محاسبه قيمت تمام شده بر حسب فايفو هنگام ثبت فاکتور تبديل

امکان چاپ حواله گروهي از پيش فاکتور

ارسال پيامک بعد از ثبت فاکتور فروش براي مشتري با کنترل تيک در تنظيمات

دريافت گزارش از جمع فاکتورهاي مشمول و يا غيرمشمول ماليات و عوارض در گزارش اظهارنامه فصلي

گزارش از فاکتورها با تفکيک نوع پرداخت مانده

کنترل تعداد حواله هاي ارائه شده به مشتري که بيشتر از تقاضاي ورود اوليه براي مشتري نباشد

امکان اختصاص هزينه حمل بر حسب واحد دوم-مثلا وزن کالا

کالا

بهینه تغییر قیمت و موجودی شمارشی کالاها برحسب ترتیب دسته بندی

امکان جستجوي کالاها از روي سريال تک کالا که در ليست کالاتعريف شده هنگام ثبت فاکتور

اختصاص تاريخ سررسيد به کالا و گزارش اسناد موعد گذشته و گزارش انبار از آن

امکان خلاصه سازي انبار بر حسب يک گروه کالا در گزارش انبار

سهام

اضافه شدن بخش سهام به نرم افزار

بهينه سرعت ثبت سند دستي

اضافه شدن بخش سهام به نرم افزار

قابليت افزايش و کاهش سهام براي سهامداران

امکان چاپ برگ فروش و عودت سهام

اضافه اصلاح حذف و انتقال سهام

گزارش از سود روزشمار سهامداران

گزارش از افزايش و کاهش سهامهاو مانده سهام اشخاص

تقسيم سود بين سهامداران و ثبت سند خودکار

امکان نگهداري بخشي از سود و عدم تقسيم آن بين سهامداران

مسدود کردن اشخاص جهت عدم تعلق سود به سهامدار

تعيين سطح دسترسي کاربر به تغيير وضعيت چک دريافتي و پرداختي جدا از اصلاح چک

گزارش

اضافه شدن ستون بارکد به عملکرد مشتري

امکان افزايش يا کاهش درصدي يا مبلغي قيمت گروهي از کالا ها در گزارش انبار

گزارش از حواله هاي گروهي ثبت شده و ذخيره شده

گزارش سرجمع تعدادي و ريالي يک گروه کالا در گزارش کارکرد کالا با دسته بندي في اقلام خلاصه گروه کالا

نمايش مبلغ ريالي موجودي انبار بروش لايفو در گزارش انبارداري

امکان تغيير قيمت و تغيير موجودي شمارشي کالاهاي انتخابي از گزارش انبار

امکان ثبت تاريخ فاکتورخريد، رسيد ورود کالا، تاريخ فاکتور تبديل در تاريخ سررسيد کالا با استفاده از تنظيمات

امکان تغيير وضعيت سند به کنترل شده نهايي شده و کنترل نشده در گزارش دفاتر حسابداري

امکان اعمال هزينه و تخفيف هاي فاکتورها در گزارش گردش کالا براي سود کالا و قيمتها

امکان گزارش صورتحساب مشتريان فقط از يک راننده

اضافه شدن کد به گزارش سود فاکتور و دريافت سود فاکتور انتخاب شده

امکان انتخاب آخرين رکورد گزارش، بصورت خودکار با تنظيمات

گزارش صورتحساب سود و زيان، سود و زيان دستي ، تراز نامه ، تراز آزمايشي برحسب فايفو

امکان گرفتن گزارشات تو در تو از تراز آزمايشي از تراز تا معين با دابل کليک روي رديف

دریافت گزارش یک گروه کالا نسبت به یک یا همه ویزیتور ها در گزارش بازاریابی

بهينه عدم دسترسي کاربر به کالاهاي انبار ديگر هنگام انتخاب يک کد کالا که در انبار موجود نباشد

اختصاص نمودار هاي خطي، ميله اي، قطعي

افزودن نمودار ماهيانه به گزارش صورتحساب سود و زيان

افزودن نمودار ماهيانه به گزارش سود و زيان دستي

نمودار گزارش تراز آزمايشي

نمودار ماهيانه گزارش دفتر حسابداري

افزودن گزارش اظهارنامه ارزش افزوده و عوارض جهت موديان مالياتي

دریافت گزارش از فعالیت های یک کابر در گزارش وقايع نگار

امکان دريافت گزارش تراز آزمايشي از يک دفتر کل تا يک دفتر ديگر

امکان دريافت گزارش تراز آزمايشي از يک حساب تا يک حساب ديگر

امکان دريافت گزارش از چک هاي واگذار شده به شخص ثالث که برگشت خورده اند

اضافه شدن جمع تعداد ، جمع خدمات، جمع تعداد واحد دوم به گزارش فاکتور

افزودن جمع تعداد و جمع مبلغي به گزارش بازاريابي

گروه بندي اختصاصي در جمع اقلام گزارش کارکرد کالا

نمايش ستون طرف حساب در گزارش عملکرد مشتري از طريق گزينه نمايش ستون

امکان نمايش ليست مشترياني که در يک بازه زماني بدهکار يا بستانکار بودند

حقوق و دستمزد

رنگي شدن ستونهايي که در فرمول حقوق مجهول هستند هنگام ثبت حقوق کارمند با استفاده از تنظيمات

امکان انتخاب يک گروه کارمند هنگام ثبت و پرداخت حقوق

اضافه شدن دسته بندي هنگام معرفي کارکنان

لينک به کارتخوان حضور و غياب آراز نرم افزار ارس

لينک قسط بندي با حقوق دستمزد به شکلي که اقساط از حقوق کارمند کسر گردد

چاپ

امکان چاپ تعهدات چکي مشتري در فاکتور

امکان چاپ حواله خروج بصورت تفکيک انبار

امکان تنظيم ستونهاي حواله ، قبل از چاپ حواله فاکتور

امکان چاپ رسيد دريافت و پرداخت وجه طبق رديفي که در سندانتخاب است

امکان چاپ عکس يا امضا مشتري در طراحي چاپ فاکتور با استفاده از مسير تصوير مشتري

بهينه چاپ عکس مشتري در بيجک باربري

اضافه شدن امضاهاي حوالجات مثل راننده، انباردار، تحويل گيرنده و... به تنظيمات شرکت

امکان چاپ حواله از پيش فاکتور

امکان فراخواني توضيحات چند صفحه اي از کالا و چاپ آن در طراحي فاکتور با استفاده از شرح لاتين

امکان طراحي چاپ روي چک پرداختي با استفاده از طراحي چاپ برنامه با هر فونت و هر اندازه ي دلخواه

امکان جابجا کردن آبجکت هاي طراحي فاکتور بوسيله ي علائم بالا پايين و چپ و راست

امکان تنظيم تعداد کپي در پرينترهاي ليزري هنگام چاپ در پنجره ي تنظيمات چاپ قبل از چاپ

امکان ارسال چاپ به بيش از يک پرينتر و چاپ همزمان چند پرينتر

امکان تغيير پرينتر در حين کار با نرم افزار در نسخه هاي تحت شبکه وقتي پرينتر به کلاينت متصل است

امکان چاپ يک فاکتور با چند طرح فاکتور همزمان

چاپ فايل چند سطري با استفاده از تنظيمات و سريال اقلام در طراحي فاکتور

چاپ جمع تعداد و مبلغ نهايي هرصفحه در چاپ فاکتور

تنظیمات

سازگاری برنامه حاسب ملی جهت اتحادیه ها بصورت اختصاصی

پخش اذان

تعیین سطح دسترسی کاربر به وضعیت چک ها و فاکتور ها بدون دسترسی به اصلاح چک ها یا فاکتورها

مکان ارسال فايلهاي آفلاين بصورت خودکار از سرور به کاربر

امکان ارسال بکاپ از سرور به سيستم کاربر

 

 

گروه

امکانات نسخه جدید  ۹۱۶.۶ حاسب (حاسب ملی ) نملی نسبت به نسخه    ۸۶۴.۶

اسناد

ثبت اتوماتيک اختلاف بدهکار و بستانکاري سند، هنگام ثبت سند دستي

خودکار مرتب شدن بدهکار بستانکار سند با استفاده از تنظيمات

اضافه شدن نام بانک به شماره حساب بانکي در ليست حساب معين

ايجاد سند الگو براي ايجاد سندهايي با ساختار تکراري مانند دريافت و پرداخت وجه و...

ايجاد سند الگو براي اختصاص بيش از يک ويزيتور به فاکتور

ايجاد سند الگو براي خرج چک به بيش از يک نفر

امکان تراز کردن سند ناتراز هنگام ثبت سند بصورت خودکار

اضافه شدن ليست اسناد ناتراز به ليست اسناد موعد گذشته هنگام ورود به برنامه

بانکداری

امکان ثبت شرح دوم براي وصول يا واگذاري وتغيير وضعيت چک

امکان ثبت شرح دوم براي چاپ روي برگه چک

فاکتور

تفکيک ارزش افزوده از عوارض و ثبت مجزا بابت هر کدام در فاکتور

تفکيک شدن پيش فاکتور هاي تسويه شده و نشده با رنگ

افزوده شدن جمع عوارض و ماليات به گزارش فاکتور ، با امکان چاپ جمع عوارض و ماليات

امکان انتخاب اينکه تعداد کالاها در چاپ حواله گروهي باهم ادغام شود يا خير

امکان محاسبه موجودي ريالي انبار برحسب فايفو بافعال کردن تيک در تنظيمات

امکان محاسبه قيمت تمام شده بر حسب فايفو هنگام ثبت فاکتور تبديل

امکان چاپ حواله گروهي از پيش فاکتور

گزارش

امکان گزارش صورتحساب مشتريان فقط از يک راننده

اضافه شدن کد به گزارش سود فاکتور و دريافت سود فاکتور انتخاب شده

امکان انتخاب آخرين رکورد گزارش، بصورت خودکار با تنظيمات

گزارش صورتحساب سود و زيان، سود و زيان دستي ، تراز نامه ، تراز آزمايشي برحسب فايفو

امکان گرفتن گزارشات تو در تو از تراز آزمايشي از تراز تا معين با دابل کليک روي رديف

بهينه عدم دسترسي کاربر به کالاهاي انبار ديگر هنگام انتخاب يک کد کالا که در انبار موجود نباشد

اختصاص نمودار هاي خطي، ميله اي، قطعي

افزودن نمودار ماهيانه به گزارش صورتحساب سود و زيان

افزودن نمودار ماهيانه به گزارش سود و زيان دستي

نمودار گزارش تراز آزمايشي

نمودار ماهيانه گزارش دفتر حسابداري

افزودن گزارش اظهارنامه ارزش افزوده و عوارض جهت موديان مالياتي

دریافت گزارش از فعالیت های یک کابر در گزارش وقايع نگار

امکان دريافت گزارش تراز آزمايشي از يک دفتر کل تا يک دفتر ديگر

امکان دريافت گزارش تراز آزمايشي از يک حساب تا يک حساب ديگر

امکان دريافت گزارش از چک هاي واگذار شده به شخص ثالث که برگشت خورده اند

حقوق و دستمزد

رنگي شدن ستونهايي که در فرمول حقوق مجهول هستند هنگام ثبت حقوق کارمند با استفاده از تنظيمات

امکان انتخاب يک گروه کارمند هنگام ثبت و پرداخت حقوق

اضافه شدن دسته بندي هنگام معرفي کارکنان

چاپ

امکان چاپ تعهدات چکي مشتري در فاکتور

امکان چاپ عکس يا امضا مشتري در طراحي چاپ فاکتور با استفاده از مسير تصوير مشتري

بهينه چاپ عکس مشتري در بيجک باربري

اضافه شدن امضاهاي حوالجات مثل راننده، انباردار، تحويل گيرنده و... به تنظيمات شرکت

امکان چاپ حواله از پيش فاکتور

امکان فراخواني توضيحات چند صفحه اي از کالا و چاپ آن در طراحي فاکتور با استفاده از شرح لاتين

امکان طراحي چاپ روي چک پرداختي با استفاده از طراحي چاپ برنامه با هر فونت و هر اندازه ي دلخواه

امکان جابجا کردن آبجکت هاي طراحي فاکتور بوسيله ي علائم بالا پايين و چپ و راست

امکان تنظيم تعداد کپي در پرينترهاي ليزري هنگام چاپ در پنجره ي تنظيمات چاپ قبل از چاپ

امکان ارسال چاپ به بيش از يک پرينتر و چاپ همزمان چند پرينتر

تنظیمات

سازگاری برنامه حاسب جهت اتحادیه ها بصورت اختصاصی

پخش اذان

 

گروه

امکانات نسخه جدید ۸۶۴ .۶ حاسب  نسبت به نسخه ۶.۸۲۰  

اسناد

افزودن سهام و گزارشات سهام *

امکان قفل شدن اسناد بصورت خودکار تا چند روز قبل بصورت هميشگي

انتخاب نوع چک در پنجره تغيير وضعيت گروهی

اضافه شدن گزينه حواله اينترنتي و يا کارت به کارت با ثبت کارمزد در اسناد حسابداري

نمايش مانده حساب نهايي صفر وقتي که تيک نمايش مانده حساب فعال باشد *

نمايش مانده اشخاص و تعهدات چکي آنها بلافاصله پس از انتخاب کليد اف چهار*

افزودن شماره عطف به اسناد حسابداري و امکان چاپ آن با استفاده از تنظيمات

ثبت سند کارمزد هنگام وصول يا واريز مبلغ چک دريافتي

تنظیمات

امکان تعريف پيش فرض براي ابعاد که بصورت شخصي تعريف مي شود در تنظيمات/گوناگون

نمايش عکس کالا در گزارش انبار با استفاده از تنظيمات

ذخيره ي اجباري اطلاعات هنگام خروج از برنامه و کنترل آن در تنظيمات

امکان تعيين سطح دسترسي کاربران به يک دفتر کل

عدم اختصاص فضاي چاپ براي آدرس و تلفن مشتري در فاکتور زمانيکه در تنظيمات تيک مشخصات مشتري غيرفعال باشد*

مسدود کردن طرف حساب در فاکتور با استفاده از تنظيمات*

افزودن گزينه تست ريز پيش فاکتور به تست اطلاعات

افزودن گزينه اتوماتيک تست فاکتورها به تست سرجمع

عدم محاسبه چکهاي  وصول نشده از سقف اعتبار مشتري با کنترل در تنظيمات

بارکد

امکان انتخاب کالاها هنگام چاپ بارکد

امکان چاپ بارکد کالاهاي خريداري شده و يا توليد شده بطور مستقيم از فاکتور

تغييراتي در بارکد، سيستم اتومات تشخيص کيبورد از بارکد خوان

چاپ بارکد براي کليد هايي مانند ثبت و چاپ و لغو فاکتور براي فروشگاههاي زنجيره اي براي عدم استفاده از صفحه کليد

فاکتور

کنترل مقدار مانده يک کالا در پروژه يا يک سفارش در هنگام ثبت فاکتور در منوي کالا*

دسترسي و نمايش فاکتورهاي هر کاربر به خودش و عدم دسترسي کاربر به فاکتورهاي ديگران

ادغام اقلام فاکتور زماني که چند رديف از يک کالا با بارکد يکسان در کالاهاست براي فروشگاههاي زنجيره اي*

اضافه شدن ليست في هاي فروش رفته کالا به فاکتور *

درج و ثبت قيمت آخرين فروش کالا در منوي ليست کالاها با کنترل تنظيمات

امکان استفاده از  في آخرين خريد و في آخرين فروش کالا بجاي في هاي پيش فرض در فاکتور

محاسبه و نمايش قيمت ميانگين خريد در هنگام ثبت فاکتور از طريق منوي قيمت

امکان انتخاب بهاي تمام شده کالاي توليد شده برحسب في آخرين خريد يا قيمت ميانگين در فاکتور تبديل

عدم ثبت فاکتور براي طرف حسابي که بيش از سقف اعتبار خريد مي کند با تيک مسدود کردن

گزارش

امکان دسترسي به گزارش معين شخص طرف حساب هنگام ثبت فاکتور

تهيه گزارشات ترکيبي ترازآزمايشي، سود و زيان دستي،دفتر روزنامه،دفتر کل،کارکردو کاردکس کالا از سالهاي مالي و يا شرکت ها **

نمايش جمع مبالغ درگزارش قسط بندي هنگام خلاصه سازي

افزودن گزينه هاي ماه به تمام گزارشات *

تراز آزمايشي ۸ ستوني

گزارش نمايش قانوني دفاتر دفتر کل و دفتر روزنامه (در خلاصه سازي ها )

تعيين دسترسي به گزارش مشتري،فاکتور،صورتحساب مشتري،چکهاي دريافتي و پرداختي فقط از کاربر فعلي يا شعب

امکان دسترسي به ريز سند از گزارش تراز آزمايشي

دريافت گزارش از سود فاکتور هاي يک شخص خاص*

شبکه

مشاهده کاربران فعال در شبکه

امکان چاپ صفحه دلخواه براي نسخه هاي تحت شبکه*

ايجاد محدوديت دسترسي کاربر به حسابها *

ابعاد

استفاده از ستون ابعاد بجاي مشخصات شخصي کالا  و گزارش از آن در انبارداري و کارکرد کالا

کالا

اضافه شدن ادغام اقلام زماني که از کالا - دسترسي سريع استفاده مي شود

تفکيک شدن درصد ماليات بر ارزش افزوده براي هر کالا از کالاهاي ديگر

تغيير کد براي کالا تا کد ۱۲ رقمي

تغيير آسان قيمت ها و موجودي شمارشي در ليست کالا ها*

امکان اختصاص انبار براي کالايي که بدون انبار هستند براي نسخه هاي پايه که بعدا انبار داري را اضافه مي کنند*

کپي ليست کالاهاي کارکرددار يک انبار به انبار ديگر

قسط

نمايش مانده حساب پرداخت کننده قسط و مانده ي تعداد اقساط در هنگام پرداخت  اقساط

افزوده گزينه پرداخت کننده به قسط بندي هنگام دريافت قسط*

اضافه شدن گزينه ي مانده اقساط به قسط بندي در ستونها و هنگام دريافت قسط

چاپ

درج تخفيف و تخفيف ستون در چاپ فيش ها *

افزودن گزينه آپنج عرضي به انواع سايز کاغذ چاپي

طراحی چاپ

امکان چاپ آرم شرکت در طراحي فاکتور و بارکد و مابقي طرح ها با انتخاب گزينه مسير آرم شرکت

اضافه شدن برخي دسته چک ها در قسمت چاپ روي چک

امکان چاپ عکس کالا در طراحي فاکتور و گزارش انبار

اتو سايز شدن فونت بارکد در طراحي

افزودن طراحي مرجوعي فروش به ليست طراحي هاي فاکتورها*

چاپ بارکد از طريق طراحي فاکتور *

امکان ايجاد برچسب هاي بارکد در طراحي چاپ

پيش فرض دو نمونه فاکتور آ پنج در طراحي فاکتور

افزودن طراحي چاپ مشتري به ليست طراحي ها جهت بيجک باربري

امکانات

 

کنترل نمايش ليست مشتريان به کاربران شعبه

امکان نمايش فاکتورهاي هر شعبه  به کاربران همان شعبه با تيک تنظيمات

برنامه نويسي تقسيم سهام در شرکتهاي تعاوني بشکل خاص

معرفي نام شرکت و سال مالي بصورت مجزا *

پرسش نام کاربر هنگام ورود به سال مالي يا شرکت

لينک کارتکس کارکنان به پرداخت حقوق دستمزد

اضافه کردن نام طرف حساب به ليست اسناد موعد گذشته فاکتور

 

گروه

امکانات  اضافه شده نسخه  ۸۲۰.۶ نسبت به نسخه  ۶.۷۵۹

گوناگون

 1. جداسازي چاپ مبلغ از چاپ جمع تعداد در حواله ها در تنظيمات

 2. برابر شدن کد حواله و کد فاکتور فروش درهنگام چاپ حواله فاکتور

 3. جداکردن چاپ کد کل و معين در هنگام چاپ مشخصات مشتري در فاکتور

 4. بهينه راس گيري در ثبت گروهي چکهاي دريافتي و پرداختي

 5. گزارش از چکهاي دريافتي که شرح خاصي دارند

 6. چاپ تاريخ پرينت گزارش در چاپ گزارش

 7. نمايش في واحد دوم در گزارش عملکرد مشتري

 8. چاپ تخفيف نقدي و يا کارمزد چکي در فاکتوره

 9. ايجاد فاصله براي کلمه ريال در طرح چاپ چک

 10. افزودن دو گزينه به وضعيت چکهاي دريافتي شامل الف-عودت چک از واگذار شده  ب-عودت چک به پرداخت کننده

 11. افزودن گزينه عودت به پرداخت کننده در گزارش چکهاي دريافتي

 12. فعال يا غير فعال کردن گزينه مشمول ماليات و ارزش افزوده براي کليه کالاها در تنظيمات

 13. چاپ بارکد آچهار با کنترل تعداد تکرار در يک صفحه

 14. اضافه کردن طرح پيش فاکتور و طرح حواله ورسيد براي طراحي چاپ

 15. انتخاب نام طرف حساب در گزارش گردش کال

 16. افزودن دسته بندي به گزارش گردش کال

 17. افزايش سرعت گزارش گردش کال

 18. رفع ايراد عنوان مانده در نمايش مانده حساب

 19. نمايش في هاي فروش رفته کالا به مشتري هنگام ثبت فاکتور

 20. چاپ آدرس مشتري در فيش با انتخاب تنظيمات

 21. ثبت تخفيفات پلکاني در فاکتورها شامل تخفیف خرید نقدی،تخفیف عمده،تخفیف ویژه و تخفیف پای بار

 22. تنظيم ارتفاع فاکتورها در طراحي چاپ فاکتور

 23. افزودن برخي طرح چکها در طراحي چک

 24. امکان ثبت بارکد هنگام خريد کالا و فاکتور تبديل

 25. چاپ نام راننده در فاکتور فروش و تبديل

 26. افزایش سرعت محاسب قیمت تمام شده در فاکتور تبدیل

 27. بهينه سازي تعهدات چکي مشتري در نمايش مانده دفاتر

 28. نمايش مانده از سقف اعتبار هنگام اضافه کردن هر رديف به فاکتور فروش

 29. نمايش مانده اعتبار در کنار مانده هر حساب

 30. افزودن طرح رسيد چک در حال وصول بانکهاي ملي ملت تجارت کشاورزي سپه

 31. افزودن هزينه هاي سربار و هزينه هاي جذبي هنگام محاسبه قيمت تمام شده کال

 32. افزودن چاپ دسته بندي مشتري هنگام چاپ فاکتور با تنظيم در تنظيمات چاپ

 33. تنظيم فونت و اندازه قلم در چاپ فيش ه

 34. ايچاد پيوستگي بين ستونهاي جاپي هنگام چاپ سطرهاي طولاني

 35. ايجاد سطح دسترسي براي کادر توسط در فاکتورها براي کاربران

 36. افزايش سرعت موجودي کالا پايان دوره در گزارش تراز آزمايشي، تراز نامه، صورتحساب عملکرد و سودو زيان

 37. نمايش مانده حساب قبلي مشتري در طراحي چاپ فاکتور با استفاده از گزينه حساب قبلي مشتري

 38. محاسبه موجودي کالا در گزارش انبار و تراز آزمايشي، ترازنامه و سود و زیان بر حسب في آخرين خريد

 39. امکان جدا سازي تاريخ عددي و حروفي در طراحي چک

 40. امکان چاپ آدرس شرکت و تلفن شرکت در بالاي فاکتور، امکان چاپ ساعت در فاکتور

 41. اضافه کردن خلاصه سازي چکها و خلاصه سازي فاکتورها در گزارش کل و معين

 42. ايجاد ديتابيس چند شرکتي

 43. امکان محاسبه في مرجوعي فروش به عنوان في آخرين خريد براي زماني که خريد ندارند

 44. لينک کارتخوان آرسيس و کارتخوان پالیز به حقوق و دستمزد

 45. انتخاب يک مشتري پيش فرض هنگام ثبت فاکتور فروش--با استفاده از تنظيمات

 46. ثبت جمع واريزي و تخفيف پلکاني در گزارش فاکتور

 47. دریافت گزارش از خلاصه کل کالاهایی که به یک مشتری در طول دوره معامله شده است

 48. جداکردن محاسبه ارزش افزوده فروش از ارزش افزوده خرید در تنظیمات فاکتوره

 49. امکان گزارش از فاکتورهايي که يک کاربر ثبت کرده است

 50. ثبت هزینه فاکتور زمانی که به عهده شرکت است ولی طرف حساب پرداخت کرده است.

 51. محاسبه فی آخرین خرید هنگام بستن سال مالی

 52. امکان اختصاص صندوق های متفاوت به کاربران در فروشگاهه

 53. افزودن پورتهاي ترازو و باسکول

 54. چاپ يا عدم چاپ درصدها در هنگام چاپ فاکتور در تنظيمات

 55. اضافه شدن ارزش افزوده به فيش هاي چاپي فاکتور

 56. تنظيم آدرس و مشخصات مشتري زماني که فاکتور آ پنج است

 57. محاسبه و يا عدم محاسبه موجودي ريالي برحسب في آخرين خريد براي کالاهاي خدماتي که خريد دارند

 58. افزودن ستون پروژه در چاپ سند استاندارد

 59. افزدون کد اولويت دفاتر به ترازنامه، تراز آزمايشي ، تراز تفضيلي جهت مرتب کردن دفاتر

 60. افزدون ستون جمع ميانگين و في آخرين خريد ريالي به گزارش انبار

 61. افزودن جمع هزينه هاي عملياتي به گزارش صورتحساب سود و زيان

 62. افزودن تغيير وضعيت گروهي به فاکتور فروش

 63. اختصاص یک عکس یا بیش از یک عکس به کالا و استفاده از آن هنگام ثبت فاکتور

 64. بهينه چاپ درصد ها کنار تخفيفات فاکتور وقتي که درصد صفر است

 65. افزودن گزينه هاي از سند تا سند در گزارش دفتر روزنامه

 66. ثبت تاريخ سررسيد سرفاکتور در ستون تاريخ سررسيد اقلام فاکتور

 67. افزدون ستون تاريخ سررسيد به گزارش کارکرد و کاردکس کالا براي جستجو

 68. تغيير کلي چاپ در سيستم هاي تحت شبکه بصورت ذخيره در فايل

 69. افزدون ستون يادداشت به گزارشات ترازنامه اي طبق استاندارد حسابداري شماره ۱

 70. افزدون دفاتر تخصصي حسابرسي به سرفصل دفاتر هنگام تخليه و ايجاد دفاتر اوليه

 71. کنترل دسترسي کاربر به ستون في و ستون مبلغ هنگام ثبت فاکتور فروش

 72. دسترسی سریع به کالاها در فاکتور فروش (برای کسانی که تعداد کالاهایشان کم است مثل رستوران و فست فود) بسیار جالب و مفید