قرض الحسنه

قرض الحسنه

نرم افزار حسابداری قرض الحسنه حاسب

امکان تعریف دوره های مالی و انتقال مانده به صورت اتوماتیک به دوره های مالی جدید

امکان ثبت سند ساده و ترکیبی  و ادغام و ترکیب اسناد با یکدیگر

امکان دریافت هشدار  مربوط به وام و اقساط وصول نشده در تاریخ معین شده

به روز رسانی حسابهای صندوق، حسابهای بانکی، مشتریان و اعضاء طرف حساب

دریافت صورت حساب سرمایه، عملکرد، وضعیت سود و زیان و … در طول یک دوره مالی

ادریافت گزارشات کامل از اقساط پرداخت  شده و پرداخت نشده

ثبت اقساط و وامها به صورت ماهیانه و یا روزهای دلخواه

امکان پرداخت اقساط به شکل خودکار و یا به صورت سند دستی

دریافت گزارش از اقساط و وامهای موعد گذشته

اختصاص شماره سریالهای دسته چک جهت کنترل چکهای صادرشده

امکان اختصاص طرح چک به حسابهای جاری و چاپ روی چکهای پرداختی

محاسبه سود رأس چکهای دریافتی

چاپ رسید مشتری ، رسید بانکی چک در حال وصول

چاپ فرم  پشت نویسی  چک در حال وصول

صدور قبض برای واگذاری و واریز چک به حساب بانکی

دریافت هشدار بابت چک های قابل وصول در تاریخ معین

انتقال خودکار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر کل

محاسبه سود ویژه و ناویژه بطور خودکار

امکان قطعی کردن و قفل کردن تمام و یا تعدادی از اسناد ثبت شده

انجام عملیات دریافت، پرداخت، واریز وجه و هزینه